Cách lệnh cơ bản trên Linux System phần 1 – Lệnh ls


Lệnh ls : Liệt kê các tập tin và thư mục

Hello! Bài này mình viết với mục đích là hướng dẫn cho các bạn sử dụng những lệnh cơ bản trong hệ điều hành linux. Đương nhiên là dành cho những bạn đam mê muốn tìm hiểu về linux. Các bạn đang theo hướng thiết kế vi mạch (cả số và tương tự) hay những bạn đang theo hướng lập trình nhúng (embedded system), thì các bạn chắc chắn phải biết sử dụng những hệ điều hành linux. Để sau này khi ra ngoài làm việc, các bạn không bị bở ngỡ.

Ngoài sự độc bá của Microsoft Windows và MAC OS thì vẫn còn một hệ điều hành âm thầm phát triển và dần trở thành một phần quan trọng trong giới công nghệ, đó là hệ điều hành linux.

Linux được phân ra thành nhiều nhánh : Ubuntu, Fedora, RetHat, Kali linux… Nhưng trong đó, phổ biết nhất vẫn là Ubuntu

Hình ảnh hệ điều hành Ubuntu:

ubuntu

Bây giờ chúng ta bước vào nội dung chính của bài viết này:

Một số lệnh thường dùng nhất:

Chạy ls mà không cần tham số
Chỉ hiển thị các tập tin và thư mục bình thường (lệnh này hay được dùng nhất)

ls

Chạy ls với nhiều thông số hiển thị hơn
Hiển thị nhiều thuộc tính của tập tin thư mục hơn (lệnh này cũng hay dùng)

ls -l

Hiển thị kích thước của tập tin và thư mục

ls -lh

Sắp xếp theo kích thước (giảm dần)

ls -lhS

Hiện file ẩn

ls -a

Chỉ hiện thư mục

ls -d */

Hiển thị UID và GID

ls -n

Hiển thị theo thời gian chỉnh sửa file

ls -lt

Hiển thị danh sách trong thư mục cha
level 1:

ls ..

level 2:

ls ../..

Hiển thị danh sách trong thư mục bất kì

ls <đường dẫn tuyệt đối đến thư mục đó>

Ví dụ:

ls /usr/bin

 

Đi sâu hơn một chút:

Cú pháp:

ls [OPTION]... [FILE]...

[Option] bao gồm các tùy chọn sau:

-a, –all

hiển thị tất cả tập tin và thư mục (bao gồm cả tập tin thư mục ẩn)

-A, –almost-all

hiển thị tất cả tập tin và thư muc và cả ẩn nhưng không hiển thị “thư mục” . và ..

–author

đi kèm với -l, hiện người tạo ra file và thư mục

-b, –escape

in các kí tự nongraphic characters

–block-size=SIZE

sử dụng SIZE-byte blocks để hiển thị kích thước tập tin/thư mục

-B, –ignore-backups

không hiển thị những tập tin/thư mục kết thúc bằng kí tự ~

-c

với -lt: sắp xếp và hiển thị theo thời gian sửa đổi cuối cùng; với -l: hiển thị thời gian sửa đổi cuối cùng nhưng sắp xếp theo tên

-C

hiển thị theo dạng cột (mặc định)

–color[=WHEN]

tùy chỉnh màu sắc cho ouput. WHEN có 3 tham số: always, auto, never.

-d, –directory

liệt kê danh sách thư mục, đi với thông số */

-D

tạo ra output được thết kế cho chế độ Emacs’ dired

-f

không sắp xếp, cho phép -aU, vô hiệu hóa -ls và –color

-F, –classify

thêm một trong những chỉ thị (kí tự): */=@| vào sau thư mục

–file-type

thêm một trong những chỉ thị (kí tự): /=@| vào sau thư mục

–format=WORD

các kiểu hiển thị: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C

–full-time

hiển thị ngày giờ đầy đủ

-g

giống như -l, nhưng bỏ qua cột hiển thị user đang dùng

-G, –no-group

bỏ qua việc hiện tên nhóm

-h, –human-readable

đi với -l, hiển thị định dạng kích thước mà con người dễ dàng đọc được (ví dụ 1K, 2M…)

–si

giống như -h, nhưng kích thước là 1000 chứ không phải 1024 (ví dụ: 1M = 1000K)

-H, –dereference-command-line

được liệt kê trên dòng lệnh

–indicator-style=WORD

thêm các chỉ thị với WORD bao gồm: none (default), classify (-F), file-type (-p)

-i

hiển thị index number của mỗi tập tin/thư mục

-k

giống như–block-size=1K

-l

liệt kê danh sách (nhiều thuộc tính) của tập tin/thư mục

-L, –dereferencewhen

showing file information for a symbolic link, show informa- tion for the file the link references rather than for the link itself

-m

liệt kê tên tập tin thư mục cách nhau bằng dấu phẩy

-n, –numeric-uid-gid

giống như-l, nhưng hiển thị userid (UIDs), groupid (GIDs) thay vì username, groupname

-N, –literal

chỉ hiển thị tên tương tự như ls

-o

giống như -l nhưng không hiển thị thông tin của nhóm (group)

-p, –indicator-style=slash

thêm chỉ thị / tới thư mục

q, –hide-control-chars

hiển thị dấu ? thay cho kí tự không in được (nongraphic characters)

–show-control-chars

hiển thị kí tự không in được (nongraphic characters)

Q, –quote-name

liệt kê thư mục và tập trinh bên trong dấu ngoặc kép

–quoting-style=WORD

liệt kê thư mục và tập trinh bên trong dấu WORD: literal, locale, shell, shell-always, c, escape

-r, –reverse

liệt kê sắp xếp đảo ngược theo tên

-R, –recursive

liệt kê luôn tất cả các thư mục con bên trong

-s, –size

hiện thị kích thước của tập tin thư mục

–sort=WORD

sắp xếp theo: extension -X, none -U, size -S, time -t, version -v status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u

–time=WORD

hiển thị thời gian thay vì thời gian chỉnh sửa: atime, access, use, ctime hay status

–time-style=STYLE

hiển thị kiểu ngày giờ: full-iso, long-iso, iso, locale, +FORMAT

-t

sắp xếp theo thời gian chỉnh sửa

-T, –tabsize=COLS

assume tab stops at each COLS instead of 8

-u

với -lt: sắp xếp và hiển thị theo access time; với-l: hiển thị theo access time nhưng sắp xếp theo tên
các trường hợp khác thì sắp xếp theo access time

-U

không sắp xếp, liệt kê theo cấu trúc thư mục

-v

sắp xếp theo version

-w, –width=COLS

định lại độ rộng màn hình

-x

liệt kê tên tập tin thư mục theo dòng thay vì cột

-X

sắp xếp theo phần mở rộng của tập tin (đuôi tập tin)

-1

liệt kê 1 tập tin thư mục trên một hàng

Các bạn có thể dùng lệnh sau trên terminal để xem hướng dẫn sử dụng lệnh :

ls –help

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s