Bài 1: PHP 5 Syntax


Để thực hiện học lập trình PHP, các bạn hãy cài XAMPP (hoặc một chương trình giả lập server khác) và một trình soạn thảo văn bản, mình cài sublime text. Bắt đầu ngay với PHP nào!
Cú pháp một chương trình PHP

<?php 
// PHP code goes here 
?>

Phần mở rộng của file mã PHP là .php. Một file PHP có thể chứa các tag HTML, các đoạn CSS hay các mã Javascript.
Ví dụ bên dưới, chúng ta có một file php cơ bản nhất, xuất ra “Hello World!” trên web.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

<?php 
echo "Hello World!"; 
?>

</body>
</html>

Chú ý: Lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

Comments trong PHP

Giống như các ngôn ngữ khác, PHP cũng có comment của nó, nhắm giải thích cho người đọc code để dễ hiểu đoạn code viết gì.

Bên dưới là ví dụ thể hiện các cách comment trong PHP:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
// This is a single-line comment 

# This is also a single-line comment 

/* 
This is a multiple-lines comment block
that spans over multiple 
lines 
*/ 

// You can also use comments to leave out parts of a code line
 $x = 5 /* + 15 */ + 5; echo $x; 
?>

</body>
</html>

Phân biệt hoa thường trong PHP

Trong PHP, tất cả các từ khóa (if, else, echo, while, vv), classes, hàm đều không phân biệt hoa thường.
Xem ví dụ bên dưới:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
ECHO "Hello World! "; 
echo "Hello World! "; 
EcHo "Hello World! "; 
?>

</body>
</html>

Tuy nhiên, tất cả các biến thì phân biệt hoa thường.
Xem ví dụ, chúng ta có biến và đó là 3 biến hoàn toàn khác nhau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$color = "red"; 
echo "My car is " . $color . "<br>"; 
echo "My house is " . $COLOR . "<br>"; 
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>"; 
?>

</body>
</html>

hãy đón xem bài tiếp theo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s