Bài 2: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Bài hôm nay là một bài khá kinh điển: dãy số Fibonacci. Trong bài này chúng tôi đưa ra một kiến thức mới cũng khá khó đó là đệ quy (recursion). Các bạn nên tìm hiểu về kiến thức này trước, vì nó cũng là một trong những phần quan trọng trong lập trình và … Continue reading Bài 2: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Bài 1: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Giới thiệu về series một chút. Trong series này, chúng ta sẽ hoàn thành từng bài tập một theo cách của mình, sau đó chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề. Hay nói cách khác, với một cách thông thường mà chúng ta giải quyết bài toán … Continue reading Bài 1: Series luyện giải thuật theo từng bài tập

Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 15: Pointers Dreaded Pointers Bài hôm nay các bạn phải học theo mình đánh giá, đây là bài quan trọng nhất trong series này. Rộng hơn thì có thể nói Pointer (con trỏ) là một trong những kiến thức quan trọng bậc nhất trong ngôn ngữ C, đặt biệt là trong lập trình nhúng. … Continue reading Exercise 15 Lập Trình C – Learn C The Hard Way