Bài 2: PHP 5 Variables

Quay trở lại với series học lập trình PHP căn bản. Hôm nay chúng ta sẽ học về biến, các khai báo biến. Chúng ta bay vào code luon nào! Tạo (Khai báo) biến trong PHP Ví dụ: Trong PHP, một biến được bắt đầu bằng dấu đô la ($). Trong ví dụ trên thì … Continue reading Bài 2: PHP 5 Variables

Advertisements