Dùng nhanh các lệnh Linux (Linux commands)

Basic linux commands Bài viết này với mục đích là hướng dẫn sử dụng những lệnh cơ bản nhất trên linux system để có thể tiếp cận nhanh với môi trường linux. Và dĩ nhiên các lệnh này được sử dụng rất cơ bản, còn bạn nào muốn sử dụng nâng cao thì đợi bài…