C++ Programming – Destructors

Những bài trước chúng ta đã có chút kiến thức nhất định về constructor và bây giờ chúng ta sẽ học về destructor. Destructor cũng là một hàm đặc biệt trong class giống như constructor, và nó sẽ thực thi khi object bị phá hủy (destroy). Constructor được thiết kế để khởi tạo một class, … Continue reading C++ Programming – Destructors

C++ Programming – Overlapping and delegating constructors

Constructors with overlapping functionality Như các bạn đã biết, khi chúng ta tạo một đối tượng (object), thì constructor của object sẽ được gọi ngầm (nghĩa là nó gọi và nó thực thi, nhưng chúng ta thì không thấy) bởi compiler C++. Và trong một class, chúng ta có thể có nhiều constructor (chúng ta … Continue reading C++ Programming – Overlapping and delegating constructors

C++ Programming – Non-static member initialization

Trong C++ 11, chúng ta có thể thiết lập các giá trị mặc định cho các biến member một cách trực tiếp như sau (không sử dụng từ khóa static): Kết quả của chương trình trên như sau: length: 1.0, width: 1.0 Trên đây là cách chúng ta dùng để thiết lập giá trị mặc … Continue reading C++ Programming – Non-static member initialization

C++ Programming – Constructor member initializer lists

Trong bài học trước chúng ta đã được học cách thiết lập các biến member trong class thông qua phép gán constructor như sau: Khi constructor Somthing thực thi, thì các biến m_value1, m_value2, m_value3 được tạo ra và sau đó các biến này được thiết lập giá trị mặc định như trong code. Và … Continue reading C++ Programming – Constructor member initializer lists

C++ Programming – Constructors

Khi tất cả các member của một class (hay struct) là public, thì chúng ta có thể khởi tạo giá trị cho các member theo cách sau (intitialization list hay uniform initialization trong C++11) Tuy nhiên, khi các member trong class (hay struct) được private, thì 2 cách thiết lập giá trị trên hoàn toàn … Continue reading C++ Programming – Constructors

C++ Programming – Access functions and encapsulation

Trong bài trước chúng ta đã được học về các biến trong một class, và các biến này thường bị "private" đi. Và các bạn có biết tại sao mà người ta phải đưa các biến trong class thành private không? Nhiều lập trình viên đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về … Continue reading C++ Programming – Access functions and encapsulation

C++ Programming – Public và private members

Tiếp tục loạt bài hướng dẫn OOP C++. Hãy theo dõi struct dưới đây: Trong chương trình trên, chúng ta khởi tạo một DateStruct và sau đó chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào các thành viên của nó để gán giá trị. Trong struct thì đây là một điều bình thường vì … Continue reading C++ Programming – Public và private members