C++ Programming – Destructors

Những bài trước chúng ta đã có chút kiến thức nhất định về constructor và bây giờ chúng ta sẽ học về destructor. Destructor cũng là một hàm đặc biệt trong class giống như constructor, và nó sẽ thực thi khi object bị phá hủy (destroy). Constructor được thiết kế để khởi tạo một class, … Continue reading C++ Programming – Destructors

Exercise 24 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 24: Input, Output, Files Bạn đã từng sử dụng lệnh printf? Đúng như vậy, bạn đã sử dụng rất nhiều lần để in nhiều thứ ra màn hình. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học nhiều hơn thế nữa. Chúng ta sẽ được giới thiệu về hàm fscanf và fgets để … Continue reading Exercise 24 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 23 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 23: Meet Duff's Device Đây là một bài phức tạp (chỉ có 2 hàm phức tạp), và đây là một bài test não. Trong ngôn ngữ C, thật sự quá nhiều điều rắc rối vì cú pháp của nó, cho nên việc học ngôn ngữ C thành chuyên gia là một điều không dể. … Continue reading Exercise 23 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

C++ Programming – Overlapping and delegating constructors

Constructors with overlapping functionality Như các bạn đã biết, khi chúng ta tạo một đối tượng (object), thì constructor của object sẽ được gọi ngầm (nghĩa là nó gọi và nó thực thi, nhưng chúng ta thì không thấy) bởi compiler C++. Và trong một class, chúng ta có thể có nhiều constructor (chúng ta … Continue reading C++ Programming – Overlapping and delegating constructors

C++ Programming – Non-static member initialization

Trong C++ 11, chúng ta có thể thiết lập các giá trị mặc định cho các biến member một cách trực tiếp như sau (không sử dụng từ khóa static): Kết quả của chương trình trên như sau: length: 1.0, width: 1.0 Trên đây là cách chúng ta dùng để thiết lập giá trị mặc … Continue reading C++ Programming – Non-static member initialization

C++ Programming – Constructor member initializer lists

Trong bài học trước chúng ta đã được học cách thiết lập các biến member trong class thông qua phép gán constructor như sau: Khi constructor Somthing thực thi, thì các biến m_value1, m_value2, m_value3 được tạo ra và sau đó các biến này được thiết lập giá trị mặc định như trong code. Và … Continue reading C++ Programming – Constructor member initializer lists

Exercise 22 Lập Trình C – Learn C The Hard Way

Exercise 22: The Stack, Scope, and Globals Khái niệm về scope (phạm vi hay tầm vực) khá là khó hiểu cho những người mới bước vào lập trình. Khái niệm này bắt nguồn từ khái niệm stack hay hệ thống stack (chúng ta sẽ học stack sớm), và làm cách nào mà stack lưu trữ … Continue reading Exercise 22 Lập Trình C – Learn C The Hard Way